Verenigingsreglement

Het verenigingsreglement bevat onze afspraken, regels en richtlijnen, in aanvulling op de wettelijke verplichtingen en ons statuut. Hoewel een verenigingsreglement niet verplicht is hebben wij er als vereniging voor gekozen om een verenigingsreglement op te stellen. Daardoor hoeven wij in de statuten alleen de wettelijk verplichte zaken vast te leggen en kunnen we alle andere afspraken, regels en richtlijnen vastleggen in ons verenigingsreglement. Voordeel van deze opzet is dat de statuten niet zo vaak zullen wijzigen en wij daarvoor dus niet steeds naar de notaris hoeven.

Titelpagina VROns verenigingsreglement is dus een aanvulling op het verenigingsrecht en de statuten. Uiteraard mag het verenigingsreglement niet in tegenspraak zijn met de statuten en het verenigingsrecht. Als dit toch het geval is, hebben het verenigingsrecht en de statuten voorrang boven het verenigingsreglement.

In het verenigingsreglement hebben wij onder andere vastgelegd:

  • de rechten en plichten van leden

Wij hebben als vereniging actief sportende, rustende, werkende leden en daarnaast leden van verdienste en ereleden. In het verenigingsreglement wordt beschreven hoe de aanmelding van en opzegging door leden gaat en welke rechten en plichten de verschillende type leden hebben. Zo bestaan de rechten van de actief sportende leden uit het mee mogen doen aan trainingen, wedstrijden, activiteiten en deelnemen aan debatten en stemmingen tijdens de afdelingsvergadering. Daarnaast hebben we in het verenigingsreglement aangegeven wat onze waarden en normen zijn en hoe wij met elkaar omgaan. Ook hebben wij in het verenigingsreglement opgenomen wat de gevolgen zijn voor de leden als zij zich niet houden aan onze statuten en reglementen.

  • de taken en bevoegdheden van de besturen

In het verenigingsreglement wordt aangegeven wat er van het bestuur als geheel wordt verwacht en wat de taken en bevoegdheden van elk afzonderlijk bestuurslid zijn. Het bestuur heeft voor het beheer en de exploitatie van de accommodatie een afdelingsoverstijgende commissie Accommodatie Zaken (AZ) in het leven geroepen. De taken en bevoegdheden van de commissie AZ zijn ook in het verenigingsreglement vastgelegd.
Tevens wordt beschreven hoe bestuursbesluiten worden genomen.  Zo is beschreven dat besluiten van het bestuur, welke ter kennis van de leden zijn gebracht, voor alle leden bindend zijn, totdat daarover op de eerstvolgende ledenraad eventueel anders wordt beslist. Aangezien TOGB een omni sportvereniging is en statutair is vastgelegd dat er per afdeling een afdelingsbestuur wordt samengesteld wordt in het verenigingsreglement ook aangegeven hoe de samenwerking tussen het SV bestuur en de  verschillende afdelingsbesturen verloopt. Zo is alleen het SV bestuur bevoegd om  betaalde krachten aan te nemen met inachtneming van de fiscale regels. Ook kan het SV bestuur aan leden die in aanzienlijke mate vrijwillige werkzaamheden voor de vereniging verrichten daarvoor een onbelaste vergoeding verstrekken, met als maximum het forfaitaire bedrag volgens de fiscale wetgeving.

  • de ledenraad en afdelingsvergaderingen

De communicatie tussen de leden en hun afdelingsbestuur en het bestuur van de sportvereniging is ook vastgelegd in het verenigingsreglement. Zo heeft elke afdeling een afdelingsvergadering waar alle leden (jeugdleden jonger dan 18 jaar worden daarin vertegenwoordigd door één van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger) van de betreffende afdeling die niet geschorst zijn door het afdelingsbestuur aan kunnen deelnemen. De afdelingsvergadering kan de door het afdelingsbestuur voorgedragen besluiten goedkeuren maar ook afkeuren. Ook kunnen de leden zelf het afdelingsbestuur verplichten een afdelingsvergadering uit te schrijven. Het verzoek moet dan wel schriftelijke gedaan zijn door tenminste vijf leden van de afdeling. In de afdelingsvergaderingen worden ook de vertegenwoordigende leden van de afdeling gekozen die in de ledenraad zitting nemen.

  • de geldmiddelen

Een vereniging kan alleen maar bestaan indien er voldoende inkomsten zijn. De belangrijke bron van inkomsten zijn de contributies. In het verenigingsreglement wordt  aangegeven hoe de hoogte van de contributie wordt vastgesteld en wat de gevolgen zijn voor het lid bij het niet tijdig betalen van de contributie. Naast de contributies zijn de kantine inkomsten en de sponsorgelden belangrijke bronnen van inkomsten. In het verenigingsreglement is in artikel 3.5 lid 3 beschreven dat het SV bestuur de taken die sponsoring en reclame betreffen heeft overgedragen aan de BCT (Business Club T.O.G.B.).

  • overige bepalingen

In de overige bepalingen van het verenigingsreglement worden de algemeen geldende regels beschreven. Zo is ieder lid aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging of derden aangerichte schade. Ook is in dit hoofdstuk opgenomen dat het bestuur de plicht  heeft ter bescherming van alle bezittingen van de vereniging de van belang zijnde verzekeringen af te sluiten. Verder wordt aangegeven dat de vereniging hecht aan een verantwoord alcoholgebruik door haar leden en daarvoor aansluit op het door NOC*NSF ontworpen model verantwoord alcohol gebruik en dat roken  en drugs in de accommodatie van TOGB niet is toegestaan.

Voor het verenigingsreglement van TOGB klik je op de titelpagina van het huishoudelijk reglement hierboven.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl