Statuten

Een bij notariële akte opgerichte vereniging, zoals SV TOGB, heeft statuten. In de statuten dienen de wettelijk verplichte gegevens zoals de naam van de vereniging, de vestigingsgemeente, het verenigingsdoel, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging en de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd, de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering – bij ons de ledenraad -, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders, de bestemming van het batig saldo bij ontbinding  te worden vastgesteld.

statuten TOGBWettelijk gezien moeten wij als vereniging minimaal twee organen hebben, te weten een bestuur en een algemene ledenvergadering (ALV), in ons geval is in de statuten vastgelegd dat dit de ledenraad is. Vanuit de wet is het mogelijk om statutair ook andere organen vast te leggen. Bij TOGB zijn dit de afdelingen. Op dit moment hebben wij  vier afdelingen namelijk Biljart, Handbal, Tennis en Voetbal. In de statuten is vastgelegd hoe de afdelingen bestuurd worden en hoe afdelingen met de leden communiceren. Zo hebben de afdelingen ledenvergaderingen waaruit de vertegenwoordigers benoemd worden die zitting nemen in de ledenraad. Daarnaast hebben wij statutair vastgelegd dat wij commissies kunnen instellen ter ondersteuning van het  sv bestuur en de afdelingsbesturen. De meest in het oog springende commissie is Accommodatie Zaken.

In de statuten worden vooral de wettelijk verplichte zaken beschreven.  Dit met name omdat elke wijziging die in de statuten wordt aangebracht nadat deze is goedgekeurd door de ledenraad weer notarieel vastgelegd moet worden. Voor de statuten van TOGB klik je op de titelpagina van de statuten hiernaast.

In aanvulling op de wet en de statuten heeft SV TOGB ook een verenigingsreglement waarin al onze overige – niet wettelijk verplichte – regels en richtlijnen zijn beschreven.  Voor het verenigingsreglement klik je op de link in de linker menu balk.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl