Bestuur

Voorzitter :  Tim Beverwijk
tel: 06-40835190
e-mail: t.beverwijk.togb@gmail.com

Secretaris : Crista Vermeulen.
tel: 010-5115662
e-mail: togbtennisinfo@gmail.com

Penningmeester : Piet Noorlander
tel: 010-8408117
e-mail: pmtogbtennis@gmail.com

Bar en jeugdzaken : Letty Hulst.
tel: 06-47135760
e-mail: peetenlet@hotmail.com

Toernooien : Kees van den Baard
tel: 010-5116379
tijdens toernooien 010-5120086
e-mail: togbtennistoernooi@gmail.com

Communicatie en PR : Tim Beverwijk
e-mail: t.beverwijk.togb@gmail.com
tel: 06-40835190

Magazine : Crista Vermeulen.
e-mail: cristavermeulen@hotmail.com
tel: 010-5115662

Ledenadministratie Tennis : Anneke Limam en Crista Vermeulen
e-mail: ladtogbtennis@gmail.com
alleen te gebruiken voor ledenadministratie!

 

 

 

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl